FAQ

Pytanie: Czy można zatrudnić trenera, wykładowcę? Czy jest limit na stawkę godzinową?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. VII.1 Regulaminu konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, wydatki poniesione w ramach realizacji projektu są uznane za kwalifikowane, jeśli są:

 

Jeśli zatem wskazany wydatek spełnia powyższe warunki zostanie uznany za kwalifikowany.

Regulamin konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich” nie określa limitów stawek godzinowych za wykonaną pracę na rzecz projektu.

Szacowane stawki powinny odpowiadać warunkom rynkowym. Wiarygodnym źródłem informacji w tym zakresie mogą być dane wynagrodzeń publikowane przez GUS.

 

Pytanie: Czy można płacić za delegację? Czy obowiązuje limit km, jaką stawkę za km przyjąć?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. VII.2n) Regulaminu konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej  nie są wydatkami kwalifikowanymi, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. VII.1 Regulaminu konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, wydatki poniesione w ramach realizacji projektu są uznane za kwalifikowane, jeśli są:

 

Wobec powyższego jeśli wskazany wydatek spełnia powyższe warunki zostanie uznany za kwalifikowany.

Niewątpliwie regulując koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, należy za podstawę prawną uznać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

 

 

Pytanie: Do kogo należeć będzie zakupiony sprzęt, jeśli wniosek składa grupa nieformalna?

 

Odpowiedź: W przypadku gdy z dotacji zostanie zakupiony sprzęt i/lub wyposażenie, narzędzia będą one stanowić własność organizacji/podmiotu opiekuńczego. Opiekun zobowiązuje się do użyczenia realizatorowi projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego zakupionego z dotacji sprzętu i/lub wyposażenia, narzędzi na działania związane z kontynuacją projektu, z wykluczeniem działalności gospodarczej, co zostało uregulowane w § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Młodzieżowych” (grupy nieformalne) – załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

 

Pytanie: Czy obowiązywać będzie, jak przy każdym projekcie, „okres trwałości”?

Odpowiedź: Okres trwałości projektu wynosi 3 lata od zakończenia realizacji projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu przewiduje zapis, że każda zmiana przeznaczenia lub zbycia sprzętu, narzędzi nabytych ze środków mikrodotacji przed upływem 3 lat od zakończenia przedsięwzięcia wymaga zgody Operatora.

 

Pytanie: Czy można pisać wniosek na dofinansowanie pracowni w szkole, jeśli z niej korzystać będzie młodzież?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt VI.1 Regulaminu konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą być przeznaczone przez Wnioskodawcę na sferę zadań publicznych, określonych w art. 4 pkt 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Sfera zadań publicznych określona w art. 4 pkt.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie to m. in.:

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,

Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,

Promocja zatrudnienia,

Innowacje,

Promocja i organizacja wolontariatu,

Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

Turystyka i krajoznawstwo,

Działania na rzecz rodziny,

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Wobec powyższego pracownia zlokalizowana w szkole, tworzona i udostępniona  na rzecz młodzieży wpisuje się w sferę zadań publicznych. Proszę pamiętać o zachowaniu zapisów Regulaminu konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”.

 

Pytanie: Gdzie można znaleźć organizacje pozarządowe, do których grupa nieformalna może przynależeć.

Odpowiedź: Listę organizacji pozarządowych, spełniających warunki dostępu do konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich” można wyszukać m.in pod adresem: http://bazy.ngo.pl/.

 

Pytanie: Czy projekt musi się wpisywać we wszystkie cele szczegółowe konkursu?

Odpowiedź: Projekt musi realizować przynajmniej 1 cel szczegółowy, zdefiniowany w pkt. II.2 Regulaminu konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”.

 

Pytanie: Czy parafie mogą składać wnioski w konkursie?

Odpowiedź:

Zgodnie z Pkt III.1 Regulaminu konkursu podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późń. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Obszary działalności pożytku publicznego zostały zdefiniowane w art. 4.1  Ustawy.

 

Jeśli powyższe wymogi nie zostaną spełnione istniej możliwość aplikowania o mikrodotację jako grupa nieformalna pod patronatem organizacji opiekuńczej.

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!