Nabór ekspertów – ZLOP

ZLOP ogłasza nabór na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego.

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór ekspertów, mających dokonać oceny merytorycznej wniosków, składanych w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego.

 
Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków:

 
W ramach konkursów oceniane będą wnioski dotyczące realizacji zadań na rzecz młodych mieszkańców województwa Lubuskiego (górna granica wiekowa – 35 lat), zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późń. zm.), zwanej dalej „Ustawą”

 
Regulamin konkursu na przyznanie mikrodotacji oraz karta oceny merytorycznej znajduje się na stronie www.lim.zgora.pl (zakładka: Dokumentacja konkursowa).

 
Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

 
1. posiadać wyższe wykształcenie;
2. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;
3. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i/lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
4. posiadać doświadczenie w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych i/lub posiadać doświadczenie w ocenie ofert w ramach środków FIO i/lub budżetowych w ramach regrantingu i/lub Europejskiego Funduszu Społecznego i innych finansowanych ze środków publicznych, zwanych dalej „konkursami”.

 

Wymagane jest doświadczenie w ocenie wniosków w przynajmniej 3 konkursach.

 
Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować i uzasadnić gwarancję rzetelności, bezstronność i poufności w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność.

 
Eksperci będą mieli możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski będą przesyłane do oceny drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego. Dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail. Formularze zawierające ocenę merytoryczną przesyłane będą do ZLOP drogą elektroniczną jak również, po wydrukowaniu i podpisaniu będą musiały być dostarczone do ZLOP w wersji papierowej.

 
Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków: lipiec 2017 rok.
Przewidywany termin zakończenia oceny: lipiec 2017 rok.

 
Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę części merytorycznej jednego wniosku wynosić będzie 15 zł brutto.

 
Należy złożyć następujące dokumenty:

 
1. CV;
2. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata (w tym doświadczenie w ocenie wniosków);
3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku ekspert zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności.

 
Zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku do godz.15:00 na poniższy adres:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
Ul. Zacisze 17
65-775 Zielona Góra

 
z dopiskiem: „Eksperci ds. Oceny Merytorycznej LIM

 
lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@lim.zgora.pl do godziny 24:00.

 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

 
Wszelkie zapytania związane z naborem ekspertów proszę kierować na adres email: kontakt@lim.zgora.pl, tel. kontaktowy: 570217017

 

 załącznik – ogłoszenie konkursu eksperci ocena merytoryczna

 

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!