Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora

Ogłoszenie o naborze na stanowisko  koordynatora

do realizacji projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko  koordynatora do realizacji działań przewidzianych w projekcie „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich” współfinansowanym ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Do podstawowych obowiązków koordynatora należeć będzie  kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego.

Koordynator zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających prawidłowe wykonanie projektu w tym:

 1. Zarządzanie projektem.
 2. Koordynacji pracy personelu projektu i wykonawców zewnętrznych.
 3. Koordynacji realizacji działań projektowych.
 4. Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów projektowych: regulaminów, procedur itp.
 5. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu (w wersji elektronicznej i papierowej).
 6. Współpracy z Instytucją nadzorującą projekt w zakresie realizacji projektu (bieżące kontakty, udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli).
 7. Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie z dokumentacją programową, umową oraz wnioskiem projektowym.
 8. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu.
 9. Dokonywanie zakupów w ramach projektu.
 10. Nadzór nad przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej.
 11. Analiza danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.
 12. Przestrzeganie procedur związanych z realizacją projektu i wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania projektu.

Wymagania niezbędne:

Dodatkowe wymagania:

Wymagane dokumenty:

Liczba miejsc:  1

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa – zlecenie (średnio 80h/m-c)

Wynagrodzenie: 3400 zł brutto/ m-c.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynatora projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2018 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!