Dokumentacja konkursowa

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy iż zgodnie z pkt. IX.2 Regulaminu wnioski na mikrodotacje należy złożyć w formie elektronicznej na adres: lim.konkurs120617@gmail.com w postaci plików pdf.

Konkurs nie dopuszcza przyjmowania wniosków w formie papierowej!!!

Wniosek przesłany w formie elektronicznej zostanie zarejestrowany w Systemie i uzyska indywidualny numer. Informacja o zarejestrowaniu wniosku zostanie przekazana na adres zwrotny w ciągu 3 dni od dnia przesłania wniosku.

Jeśli w ciągu 3 dni od daty przesłania wniosku na adres konkursu nie wpłynie do Państwa informacja zwrotna potwierdzająca wpływ wniosku i nadanie numeru prosimy o kontakt telefoniczny: (+48) 570-217-017

Dokument rejestrowy wygenerowany  w formie elektronicznej  za pośrednictwem wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu nie wymaga podpisów i potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 

Zielona Góra, 12 czerwca 2017r.

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”, realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zwanym dalej Operatorem.
 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2017r. do 31.12.2017r.
 3. Mikrodotacje zostaną przyznane zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późń. zm.), zwaną dalej „Ustawą”. Środki na mikrodotacje pochodzą ze środków Województwa Lubuskiego.
 4. W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 170 mikrodotacji w wysokości do 5 000,00 złotych każda, o łącznej wartości 850 000,00 złotych, w drodze minimum 1 konkursu.
 5. Alokacja środków na rok 2017 wynosi dla:

– organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy – 340 000,00 złotych.

– grup nieformalnych składających wniosek z opiekunem w postaci organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy – 510 000,00 złotych.

 

II Cele projektu

 1. Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości.
 2. Cel główny konkursu realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w tym:

 

III  Podmioty uprawnione

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
 2. Grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech osób, z liderem – osobą pełnoletnią, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie w realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w każdej ze sfer pożytku publicznego, w myśl art. 4 Ustawy.

 

IV Warunki udziału w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje, podmioty i grupy, które planują prowadzić działania na rzecz młodzieży z woj. lubuskiego.
 2. Grupa nieformalna nieposiadająca osobowości prawnej może ubiegać się o dotację z organizacją pozarządową – fundacją lub stowarzyszeniem, wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Grupy nieformalne nie mogą tworzyć osoby bezpośrednio związane z członkami organów statutowych organizacji z którymi wspólnie składają wniosek, tzn. osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, jak również osoby z organizacji opiekuńczej.
 4. Żadna z osób reprezentujących daną grupę nieformalną, nie może wchodzić w skład reprezentacji innej grupy składającej wniosek o mikrodotacje w danym roku.
 5. W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić osoby należące do organów statutowych organizacji pozarządowych, bądź podmiotu, z którym grupa nieformalna chce ubiegać się o dotację.
 6. Oddziały terenowe organizacji/podmiotów nieposiadających osobowości prawnej mogą ubiegać się o dotację po przedstawieniu upoważnienia lub pełnomocnictwa Zarządu posiadającego osobowość prawną.
 7. Maksymalna wartość środków finansowych przyznanych na realizację projektu nie może przekroczyć 5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
 8. W ramach mikrodotacji dopuszczalny jest wkład własny finansowy i wymagany jest wkład własny niefinansowy w postaci wkładu osobowego.
 9. Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego osobowego.
 10. Mikrodotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 11. Jedna organizacja/podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę w konkursie, natomiast grupa nieformalna maksymalnie 2 oferty.
 12. Dofinansowane projekty w ramach mikrodotacji powinny być skierowane do młodych mieszkańców województwa lubuskiego.
 13. Odbiorcami projektu mogą być osoby do 35 roku życia włącznie.
 14. Umowa podpisywana jest między organizacją pozarządową (posiadającą osobowość prawną) bądź podmiotem, wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a Operatorem konkursu.

 

V  Termin realizacji i wysokość wnioskowanej mikrodotacji.

 1. Projekt, który w założeniach wniosku aplikacyjnego Operatora ma być realizowany w roku 2017 należy zakończyć maksymalnie do 10.11.2017 r.
 2. Rozliczenie projektu musi nastąpić w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 3. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 5 000,00 złotych.
 4. Formy wnoszenia wkładu własnego:

– dopuszczalne są środki finansowe inne niż pochodzące ze środków Województwa Lubuskiego,

– wymagany jest wkład osobowy, tj. wkład pracy wolontariuszy, oszacowany na podstawie wyceny rynkowej ich pracy w wysokości minimum 10% wartości dotacji – jest wymagany.

Konieczne jest przestrzeganie warunku, dotyczącego nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu). Wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzanego czasu świadczenia wolontariackiego oraz standardowej stawki godzinowej za dany rodzaj wykonywanej pracy.

 

VI  Przeznaczenie środków finansowych mikrodotacji

 1. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą być przeznaczone przez Wnioskodawcę na sferę zadań publicznych, określonych w art. 4 pkt 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Mikrodotacja nie może być przeznaczona na:

– zadania które są już dofinansowane w 2017 r. z budżetu Województwa Lubuskiego

– wydatki inwestycyjne, tj. przekraczające kwotę 3 500,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych brutto);

– finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez uprawnionego do ubiegania się o mikrodotację.

 

VII  Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

 1. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu są uznane za kwalifikowane, jeśli są:
 2. niezbędne dla realizacji projektu,
 3. racjonalne i efektywne,
 4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
 5. udokumentowane,
 6. zostały przewidziane w budżecie projektu,
 7. zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach konkursu, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, a także w szczególności:

a) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.);

b) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;

c) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);

d) amortyzacja;

e) leasing;

f) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

g) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

h) koszty kar i grzywien;

i) koszty procesów sądowych;

j) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją projektu;

k) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);

l) zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

m) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);

n) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

 

VIII Kryteria wyboru ofert

 1. Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:
  • ocenę formalną,
  • ocenę merytoryczną.
 2. Ocena formalna:
 3. Oferta wraz załącznikami będzie podlegała ocenie formalnej, na zasadach określonych w Regulaminie dokonywanej przez wyznaczonych pracowników Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w oparciu o Kartę Oceny Formalnej.
 4. Zakres oceny formalnej jest regulowany zapisami umieszczonymi w Karcie Oceny Formalnej (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 5. Ocena formalna wniosku dokonywana jest na etapie rejestracji oferty, która otrzyma swój numer, na który Wnioskodawca będzie mógł się powoływać podczas całej procedury.
 6. Po dokonaniu oceny formalnej, Operator konkursu informuje wnioskodawcę o wynikach dokonanej oceny formalnej, w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dnia dokonanej oceny formalnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Oferta, która została pozytywnie oceniona w ramach oceny formalnej zostaje przekazana do oceny merytorycznej.
 8. Operator po dokonaniu oceny formalnej dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy i uzupełnienia Oferty lub złożenia wyjaśnień, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o możliwości poprawy i uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień. Brak poprawy, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień do Oferty lub niedostarczenie wskazanych przez Operatora we wskazanym terminie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem Oferty i niedopuszczeniem jej do oceny merytorycznej.
 9. Ocena formalna dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:

– kryteria dla grupy nieformalnej:

 1. Ocena merytoryczna
 2. Zakres oceny merytorycznej jest regulowany zapisami umieszczonymi w Karcie Oceny Merytorycznej (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 3. Oceny merytorycznej oferty dokonuje powołana przez Zarząd ZLOP (Operator) Komisja Oceny Projektów, która stanowi zespół niezależnych ekspertów, złożony z Przewodniczącego Komisji oraz członków.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości jej prac.

 1. Operator  zapewnia, że do pracy w Komisji Oceny Projektów powołane zostaną osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, pozwalające na właściwą ocenę wniosków.
 2. Wszyscy członkowie Komisji Oceny Projektów nie mogą być związani z oferentami, którzy złożyli wniosek, stosunkiem osobistym lub służbowym takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwość co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
 3. Kryteria oceny merytorycznej oferty:
 1. Każdy z projektów zostanie oceniony przez 2 ekspertów. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej to 80.
 2. Aby otrzymać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek musi uzyskać przynajmniej 60% możliwych do uzyskania punktów, tj. minimum 48 pkt.
 3. Nie ma możliwości odwołania się od dokonywanych przez Komisję Oceny Projektów ocen merytorycznych.
 4. Komisja Oceny projektów, na podstawie przyznanych w ramach oceny merytorycznej punktów, ustala Listę Rankingową, stanowiącą listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, podpisaną przez Przewodniczącego Komisji oraz wskazaniem wniosków rekomendowanych do otrzymania mikrodotacji, którą przekazuje Zarząd ZLOP.
 5. Komisja Oceny Projektów może obniżyć kwotę wnioskowanej mikrodotacji.
 6. Zarząd ZLOP (Operator) dokonuje ostatecznej decyzji o przyznaniu mikrodotacji, publikując na stronie internetowej – www.lim.zgora.pl, listę rankingową wraz ze wskazaniem Ofert, które otrzymają mikrodotacje.
 7. Operator na pisemny wniosek wnioskodawcy, udziela pisemnej informacji dotyczącej przyczyn nie przyznania mikrodotacji.

 

IX Ogłoszenie konkursu, złożenie oferty, ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie o naborze ofert jest publikowane na stronie internetowej Operatora – zlop.org.pl oraz na dedykowanej stronie projektowej www.lim.zgora.pl.
 2. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: lim.konkurs120617@gmail.com w postaci plików pdf.
 3. Oferty należy złożyć w terminie od 12.06.2017r. do dnia 7.07. 2017r. do godz. 24:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Ogłoszenie wyników następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie zlop.org.pl oraz www.lim.zgora.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu ustalenia ostatecznej wersji kosztorysu i harmonogramu realizacji projektu i podpisania umowy.
 2. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Operatora i Wnioskodawcę) w terminie 14 dni. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

 

X  Zawarcie umowy i przekazanie środków

 1. Operator przesyła drogą elektroniczną do Wnioskodawcy przygotowaną umowę po zatwierdzeniu listy rankingowej.
 2. Umowa jest podpisywana przez:

a) w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu:

– osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestrowym  (Umowa  Dwustronna).

b) w przypadku grupy nieformalnej:

– osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ze strony organizacji lub podmiotu opiekuńczego  oraz lidera grupy nieformalnej (Umowa  Trójstronna).

 1. Umowy dwustronne należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, umowy trójstronne w trzech egzemplarzach i przekazać podpisane egzemplarze do Operatora konkursu.
 2. Umowa może nie zostać podpisana z Wnioskodawcą, jeżeli:

− została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,

− zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,

− oświadczenia złożone razem z wnioskiem i/lub dane zawarte we wniosku okażą się niezgodne ze stanem faktycznym,

− zaistnieją inne przesłanki mające wpływ na możliwość realizacji projektu przez Wnioskodawcę.

 1. Upublicznienie listy rankingowej oznacza, że do złożonych ofert, umowy i pozostałych dokumentów projektowych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.), z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 tejże ustawy, w szczególności ochrony danych osobowych.
 2. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony (Wnioskodawcę oraz Operatora) w terminie 14 dni.
 3. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.
 4. Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 5. Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Wnioskodawcy powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do Operatora.

 

XI Realizacja projektu

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. W myśl art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, albo jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Kolejnym przypadkiem legalnego przetwarzania danych jest wykorzystanie danych osobowych przy realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest też zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego bądź też niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Omawiany przepis określa ogólne materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych. Przesłanki te mają charakter generalny, odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych, w tym zarówno do przetwarzania „na własne potrzeby” administratora, jak i „na zewnątrz”, a także dotyczą wszystkich danych osobowych. Pierwszą z przesłanek przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być jednoznaczne i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być elementem innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do przetwarzania jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów danych osobowych. Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim oświadczeniu, a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne jest też, aby osoba składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych miała pełną zdolność do czynności prawnych. A zatem, w przypadku przetwarzanie danych osobowych małoletnich czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, wyrażona najpóźniej w chwili składania oświadczenia. W związku z powyższym, w przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Operatora ewaluacji. W szczególnych przypadkach (np. kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę zachowania anonimowości uczestnika) Operator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego zobowiązania.

 1. Promocja projektów

 

XII  Rozliczenie mikrodotacji

 1. W odniesieniu do sprawozdawczości i rozliczenia dotacji będą miały zastosowanie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”.
 2. Dofinansowane na podstawie umowy organizacje lub podmioty będą przedstawiać rozliczenie mikrodotacji i sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w terminie i na zasadach określonych w umowie o dotacje w biurze operatora.
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Operator konkursu są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu, w czasie jego realizacji i po złożeniu sprawozdania końcowego,  dokumentów rozliczeniowych i finansowych.
 4. Wszystkie dotacje zostaną rozliczone i zakończone złożeniem sprawozdania końcowego wraz z załącznikami, nie później niż do 8 grudnia 2017 r.

 

XIII Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i innych uregulowań. Wprowadzone zmiany nie będą dotyczyły wnioskodawców, którzy złożyli oferty w ramach konkursu przed wprowadzeniem zmian.
 2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków udzielania mikrodotacji, Operator poinformuje Wnioskodawców za pośrednictwem strony internetowej – www.zlop.org.pl oraz www.lim.zgora.pl.
 3. Szczegółowe zasady rozliczania mikrodotacji oraz złożenia sprawozdania końcowego zostaną określone w umowie dofinansowania.
 4. W przypadku niewykorzystania w danym naborze ofert puli środków przeznaczonych na mikrodotacje, Operator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia naboru uzupełniającego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2017 roku.
 6. Dodatkowe informacje na temat Projektu można uzyskać w Biurze Projektu w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, lub za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@lim.zgora.pl. Telefon kontaktowy: 570 217 017.

lub na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych –  www.zlop.org.pl oraz na dedykowanej stronie projektowej www.lim.zgora.pl.

 

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA – nr 7XIV Załączniki

Uzupełniono Porozumienie o zapis: Strony Umowy oświadczają, że żaden z członków grupy nieformalnej nie jest we władzach organizacji opiekuńczej  (Komisja Rewizyjna,  Zarząd,  Rada Nadzorcza)  oraz nie jest bezpośrednio związany z członkami organów statutowych organizacji składającej wniosek.

Załącznik nr 7 – NOWY Wzór porozumienia o współpracy z organizacją opiekuńczą z dnia 14.06.2017r.

Załącznik nr 7 – NOWY Wzór porozumienia o współpracy z organizacją opiekuńczą z dnia 14.06.2017r.

Pliki PDF

 

Załącznik nr 1  – Regulamin konkursu LIM-BIO

Załącznik nr 2 – Formularz wniosku dla grupy nieformalnej
Załącznik nr 3 – Formularz wniosku dla organizacji lub podmiotu
Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalnej
Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny merytorycznej
Załącznik nr 6 – Wzór protokołu powołania grupy nieformalnej
Załącznik nr 7 – Wzór porozumienia o współpracy z organizacją opiekuńczą

 

Pliki WORD

Załącznik nr 2 – Formularz wniosku dla grupy nieformalnej

Załącznik nr 3 – Formularz wniosku dla organizacji lub podmiotu

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny merytorycznej

Załącznik nr 6 – Wzór protokołu powołania grupy nieformalnej

Załącznik nr 7 – Wzór porozumienia o współpracy z organizacją opiekuńczą


 

Przygotowując się do sprawozdania nie zapomnijcie o:

I prosimy, pamiętajcie

Całkowity koszt dotacji to: kwota wydatkowana z mikrodotacji, kwota wkładu własnego – finansowanego oraz  kwota wkładu własnego – osobowego.

W załączniku nr 1 do sprawozdania finansowego w kolumnie nr 2  –  numer dokumentu księgowego wpisujemy pełny nr faktury lub rachunku.

 

I jeszcze jedno – najważniejsze. Prosimy, zwróćcie uwagę czy kserokopie dokumentów są czytelne.

 

Sprawozdanie finansowe należy przesłać w formie papierowej  na adres:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

ul.Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Gorzowie Wielkopolskim:

ul.Przemysłowa 53, pok. 211,

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Dokumentacja Rozliczeniowa: 

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Końcowe

Załącznik do sprawozdania końcowego

Załącznik nr 2 – Karta czasu świadczenia wolontariusza

Załącznik nr 3 – Porozumienie Wolontariackie

Załącznik nr 4 – Wzór opis faktury rachunku

 

Logotypy do pobrania:

 

Logo – Lubuskie Warte Zachodu 

Logo – Młodzi ON-LIFE

Logo – ZLOP

 

 


Szanowni Państwo,

Zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych jako Operator konkursu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich w dniu 31 lipca 2017r. zatwierdził listę projektów skierowanych do dofinansowania oraz listę rezerwową projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym (tj. z min. 48 pkt.).

Zgodnie z pkt. IX.4 Regulaminu konkursu, Operator po ogłoszeniu wyników skontaktuje się z Wnioskodawcami w celu ustalenia ostatecznej wersji kosztorysu, harmonogramu realizacji projektu i podpisania umowy.

LISTA DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW LIM-BIO (1)

LISTA REZERWOWA PROJEKTÓW LIM-BIO


Aktualizacja listy rezerwowej

Lista projektów dofinansowanych z listy rezerwowej


 

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
Copyright © 2019 by Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe. Wszelkie prawa zastrzeżone!